Sivuston kokoversioon
  • Torstai 19.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Vesihuollon hinnanalennuksesta ja vahingonkorvauksista

Nousiaisten kunnan alueella vesihuollosta pääosin vastaavan Nousiaisten Vesi Oy:n vastauksissa kunnanhallitukselle (esityslista 67/26.3.2018) yhtiö väittää, ettei vesihuollossa ole ollut virhettä, eikä näin ollen myöskään asiakkailla olisi oikeutta hinnanalennukseen. Tämä on yllättävä näkemys, sillä vesihuoltolain 27.1 §:n mukaan: ”Vesihuollossa tai huleveden viemäröinnissä on virhe, kun veden laatu tai toimitustapa tai vesihuoltolaitoksen palvelu ei vastaa sitä, mitä sopimuksen tai säädösten perusteella voidaan edellyttää. Vesihuollossa tai huleveden viemäröinnissä on virhe myös silloin, kun se on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt, jollei keskeytys aiheudu vesihuoltolaitoksen laitteiston tavanomaisesta korjaus- tai huoltotyöstä, joka kestää yhtäjaksoisesti alle 12 tuntia ja josta on ilmoitettu asiakkaalle etukäteen, tai jollei keskeytystä voida muutoin pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä”. Asiaa koskevan hallituksen esityksen (218/2013 vp s. 55/II) mukaan esimerkiksi putkirikko ei mene edellä mainitun tavanomaisuuden piikkiin.

Vaikka vesihuoltolain 27.2 §:n mukaan virheenä ei pidetä ylivoimaisen esteen aiheuttamaa tilannetta, ei kyseistä säännöstä voida nyt käsillä olevaan tapaukseen soveltaa. Tämä siksi, että edellä mainitussa hallituksen esityksessä (s. 55-56) luetellaan tarkasti kolmiosainen kriteeristö, jonka kaikkien osien tulee täyttyä ennen kuin vesihuoltolaitos vapautuu virhevastuusta. Esitöiden mukaan laitoksella on merkittävä varautumisvelvollisuus, joihin sen tulee ennakolta varautua, jonka lisäksi edellytetään korkeaa huolellisuustasoa toiminnassa ja ylipäätänsä sitä, että vesihuollon palvelujen toimittamisen esteen on aiheuttanut sellainen seikka, joka on ollut laitoksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisia esitöiden mukaan ovat mm. luonnononnettomuus, viranomaisten toimet, työtaistelu tai ulkopuolisten maansiirtotöissä aiheuttamat vahingot taikka vahingonteko. Käsittääkseni nyt kyse ei ole mistään näistä, jonka lisäksi yhtiön toimintaa ei voi pitää kovin huolellisena, jos sen hallitus on esimerkiksi vuonna 2017 kokoontunut ensimmäisen kerran vasta marraskuussa ja aiheuttanut tuossa kokouksessa osakeyhtiölain vastaisen tilanteen päätösvaltaisuutensa osalta. Lain mukaan hinnanalennuksen tulee vastata virhettä, mutta pelkästään minimi hinnanalennus jo vain yli 12 tunnin keskeytyksen osalta on vähintään kaksi prosenttia asiakkaan vuotuisista perus- ja käyttömaksuista. Nythän virhe todellisuudessa oli olemassa huomattavasti pidemmän aikaa (27.1.-25.2.2018). Tästä olisi yhtiön varmaan perusteltua itse pyytää kuluttaja-asiamieheltä lausunto, mikä tämän tapauksen osalta asianmukainen hinnanalennustaso olisi.

On myös epäjohdonmukaista esittää, ettei virhettä ole, mutta vahingonkorvausvaatimuksia on mahdollista esittää ja ne laitetaan vakuutusyhtiölle maksettavaksi. Vesihuoltolain 28.1 §:n mukaan vahingonkorvausvelvollisuus on sidottu nimenomaan virheeseen. Näin ollen vahingonkorvauksiakaan ei pitäisi voida maksaa, jos virhettä ei ole olemassa. Mikäli virhe on aiheutunut huolimattomuudesta laitoksen puolella, tulee välittömien vahinkojen lisäksi korvata myös välilliset vahingot. Välittöminä vahinkoina pidetään asiakkaalle aiheutuneita todellisia vahinkoja, kuten esimerkiksi sairastumisesta aiheutuvat kustannukset tilanteessa, jossa talousvesi ei täytä lain asettamia laatuvaatimuksia (HE 85/2000 vp s. 39/I). Välillisiä vahinkoja taas ovat muun muassa ansionmenetykset ja palvelujen käytön rajoittumisesta aiheutuva muu kuin suoranainen taloudellinen vahinko. Lisäksi valtiolle kunta, joka vesiyhtiön täysin omistaa, on saman kokouksen esityslistan mukaan ollut esittämässä kuinka laitoksen toimittamasta vedestä löytyi muun muassa Sapo-virusta, eikä vettä ei voinut pahimmillaan käyttää kuin wc:n huuhteluun. Virheen olemassa olo on siis ollut ilmeinen.

Sekä hinnanalennus että vahingonkorvaus edellyttää asiakkailta aktiivisuutta vaatimuksen esittämisen muodossa. Agens oy, jonka tarkoituksena on edistää sopimista, jotta ihmisillä ja yhteisöillä olisi vähemmän tarvetta riidellä, on laatinut internetosoitteesta bit.ly/vesiale löytyvän älykkään ja maksuttoman lomakkeen, johon omat vaatimuksensa voi kirjata ja esittää ne vesihuoltolaitokselle. Julkisuudessa (TS 28.3.2018) olleiden tietojen mukaan vaatimukset tulee esittää huhtikuun aikana.

Matti Muukkonen
Agens oy
perustaja, hallituksen varapuheenjohtaja
Nousiainen